img-responsive

Aanpassingen in en duidelijkheid over de werkkostenregeling

Gepubliceerd op 11 juli 2014

Staatsecretaris Wiebes heeft op 3 juli 2014 bekend gemaakt welke aanpassingen hij wil doorvoeren in de werkkostenregeling (hierna: WKR). Daarnaast heeft hij duidelijkheid gegeven over de verplichte invoering van de WKR. De aanpassingen zijn gedaan na een internetconsultatie en overleg met brancheorganisaties. Wij hebben hieronder voor u de belangrijkste aanpassingen op een rij gezet.

Verplichte invoering per 1 januari 2015

Per 1 januari zal iedere werkgever het systeem van de WKR verplicht moeten toepassen. Het is vanaf volgend jaar dus niet meer mogelijk het systeem van vergoedingen en verstrekkingen te hanteren. Na jaren van onduidelijkheid betreffende de verplichte invoering van de WKR lijkt het erop dat de knoop nu definitief is doorgehakt.

Verlaging van het forfait van 1,5% naar 1,2%

Het zogenaamde forfait wordt verlaagd. Dit betekent dat het bedrag waarbinnen vergoedingen en verstrekkingen zonder belastingheffing aan werknemers kunnen worden gedaan lager wordt. Dit wordt ook wel de vrije ruimte genoemd. De vrije ruimte wordt berekend over de totale loonsom. De achterliggende reden voor de verlaging is dat versoepelingen in de WKR door de verlaging voor de schatkist kostendekkend kunnen worden uitgevoerd.

Invoering jaarlijkse afrekensystematiek

Het wordt mogelijk voor de werkgever om eenmaal per jaar vast te stellen of hij belasting verschuldigd is na toepassing van de WKR. Er hoeft dus niet meer per aangiftetijdvak gekeken te worden of er belasting verschuldigd is over verstrekkingen en dergelijke aan de werknemer.

Invoering van een concernregeling

Voor concerns die uit meerdere inhoudingsplichtigen bestaan wordt het mogelijk om gezamenlijk één vrije ruimte te hanteren in plaats voor iedere inhoudingsplichtige afzonderlijk. Vereist zal zijn dat er een aandelenbezit is in dochtermaatschappijen van in ieder geval 95%. Een voordeel hiervan is dat vergoedingen en verstrekkingen aan alle werknemers van het concern geen ongewenste of extra belastingdruk geeft in bepaalde delen van het concern, terwijl in sommige delen van het concern de vrije ruimte onbenut zou blijven.

Beperkte invoering noodzakelijkheidscriterium

Voor gereedschappen, computers , mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur kan de werkgever zelf gaan bepalen of deze noodzakelijk zijn voor de werkzaamheden van de werknemer. Eisen zoals dat een computer voor minimaal voor 90% zakelijk zouden moeten worden zouden daarmee komen te vervallen. Helaas is geen duidelijkheid gegeven of het vergoeden van internet van de werknemer ook onder deze regeling valt.

Er komt een vrijstelling voor branche-eigen producten (personeelskortingen)

Vanaf 2015 zullen personeelskortingen gericht worden vrijgesteld. Dit betekent dat de waarde die aan personeelskortingen moet worden toegekend geen beslag legt op de vrije ruimte. Deze regeling is vooral voordelig voor werkgevers in de detailhandel.

Wegnemen van het onderscheid tussen vergoedingen en verstrekkingen

Op dit moment wordt er belastingtechnisch een verschil gemaakt tussen vergoedingen en verstrekkingen enerzijds en ter beschikkingstelling van goederen anderzijds. Sommige werkgevers vergoeden echter liever zaken dan dat zij die verstrekken en vice versa. Voorgenomen is om voorzieningen die aan de werkplek relateren het belastingtechnische verschil tussen vergoeden en verstrekken weg te nemen. Hierdoor maakt de wijze van ter beschikking stellen of vergoeden fiscaal geen verschil.

Tot slot

Iedereen die de ontwikkelingen betreffende de WKR heeft gevolgd weet dat er altijd veel onzekerheid rond de regeling is geweest. De brief van de staatssecretaris schept daarin enige duidelijkheid, maar geeft nog geen concrete uitvoeringsmaatregelen. Daarnaast blijven verschillende groepen druk uitoefenen. Een voorbeeld hiervan is een actieve lobby om te zorgen dat fietsenplannen fiscaal gefacilieerd blijven. Waarschijnlijk zullen we tot Prinsjesdag moeten wachten tot alles definitief bekend wordt. In de tussentijd biedt deze brief van de staatssecretaris echter duidelijkheid over enkele punten die door met name werkgevers las onpraktisch en belastend werden ervaren.

Graag maken wij met u een afspraak om te bespreken welke wijzigingen in uw beloningsbeleid moet worden doorgevoerd om extra lasten te voorkomen. Ook kunnen wij dan bespreken welke wijzigen er moeten worden doorgevoerd in uw administratie. U kunt hiervoor contact opnemen met Frans Tempel van onze fiscale afdeling, via franstempel@auren.nl of via 033 4225888.