img-responsive

ANBI: Alles voor het goede doel

Gepubliceerd op 9 februari 2015

De afgelopen jaren is de regelgeving omtrent Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) veelvuldig gewijzigd. Belangrijke wijzigingen zijn onder andere de publicatieplicht op internet, de statutaire vastlegging van het liquidatiesaldo en de verplichtingen die op voormalige ANBI’s rusten.

Publicatieverplichtingen

ANBI’s zijn met ingang van 2014 wettelijk verplicht bepaalde informatie op internet te publiceren. De uitvoeringsregeling van de Algemene wet inzake rijksbelastingen bepaalt dat een instelling als ANBI wordt aangemerkt, indien en zolang de instelling via internet informatie met betrekking tot haar functioneren openbaar maakt. De verplichting tot publicatie omvat bijvoorbeeld de namen van de bestuurder en het beloningsbeleid. Met deze regelgeving wordt transparantie gerealiseerd. De wens van transparantie vloeit voornamelijk voort uit het gebrek aan vertrouwen van het publiek ten aanzien van de grote ANBI’s.

Met het oog op de transparantie speelt ook de financiële verantwoording een grote rol. Een ANBI dient jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans, staat van baten en lasten en een toelichting te publiceren op internet. De financiële informatie over het boekjaar 2014 dient dus uiterlijk op 1 juli 2015 op internet te zijn gepubliceerd.

Bestemming van het liquidatiesaldo

Vanaf 23 juni 2012 is de regeling met betrekking tot de bestemming van het positieve liquidatiesaldo van een ontbonden ANBI aangescherpt. Uit de statuten zal moeten blijken dat het positieve liquidatiesaldo na opheffing, toekomt aan een ANBI met een gelijksoortig doel. Deze eis geldt voor ANBI’s die zijn opgericht op of na 23 juni 2012. Voor ANBI’s die vóór deze datum al bestonden, geldt een overgangsregeling, die inhoudt dat een dergelijke statutaire bepaling bij de eerste statutenwijziging dient te worden opgenomen op straffe van verlies van de ANBI-status. Het is dus van groot belang om ook op dit punt waakzaam te zijn.

Verplichtingen voormalige ANBI’s

Tot slot gelden er vanaf 1 januari 2015 nieuwe verplichtingen voor voormalige ANBI’s. De wet bepaalt dat deze instellingen binnen acht maanden na het einde van het kalenderjaar informatie aan de Belastingdienst moeten verstrekken over gedane schenkingen.

ANBI’s met een vermogen van ten minste EUR 25.000, die op of na 1 januari 2013 hun ANBI-status hebben verloren of gaan verliezen, dienen met ingang van 1 januari 2015 de navolgende informatie te verstrekken aan de Belastingdienst:

  • de omvang van het eigen vermogen op het moment dat de ANBI-status werd beëindigd;
  • het verloop van het ANBI-vermogen vanaf het moment dat de ANBI-status is beëindigd;
  • het bedrag dat de instelling heeft uitgegeven aan de ANBI-doelstellingen;
  • de omvang en de ontvangers van gedane schenkingen.

De ANBI is op straffe van een boete aan deze informatieplicht gehouden. De gegevens over het boekjaar 2013 dienen vóór 1 mei 2015 te zijn verstrekt aan de Belastingdienst. De gegevens over volgende jaren dienen steeds binnen acht maanden na afloop van het kalenderjaar te worden doorgegeven.

Aftrekbaarheid na verlies van de ANBI-status

Indien een instelling de ANBI-status verliest, zijn giften aan deze instelling vanaf dat moment niet meer aftrekbaar, tenzij sprake is van goeder trouw. De staatssecretaris heeft bepaald dat de ‘schenker te goeder trouw’ af mag gaan op de vermelding van de instelling in het ANBI-register.

Vanwege het toenemend aantal verplichtingen en de aangescherpte controle op de naleving hiervan, wordt het voor veel instellingen steeds moeilijker een ANBI-status te verkrijgen dan wel om deze te behouden. Het is raadzaam om periodiek te checken of aan de voorwaarden en informatieverplichtingen wordt voldaan. Men zal zich realiseren dat het toenemend aantal verplichtingen niet zorgt voor eenvoud, maar dat de aangescherpte controle wél leidt tot noodzakelijke actie! Kortom: alles voor het goede doel!