ANBI - Stichting Collectie Kamerbeek

Gepubliceerd op 30 juni 2015

Algemeen

Stichting Collectie Kamerbeek

RSIN

815377228

CONTACTGEGEVENS

Stichting Collectie Kamerbeek

p/a VBC notarissen

Arnhemseweg 14

3817 CH Amersfoort

T 033 4601654

BESTUURSSAMENSTELLING

de heer drs. C. Kamerbeek, voorzitter

de heer mr. G.H. Beens, secretaris

de heer drs. J. van Hall, penningmeester

de heer drs. C.D. Hage

BELEIDSPLAN

Inhoud:

  1. De stichting.
  2. Doel.
  3. Middelen.
  4. Beleidsvoornemens.

1.
De Stichting.

De stichting; Stichting Collectie Kamerbeek te Amersfoort is opgericht bij akte op
1 januari 2006 verleden voor mr. J.K. Schurings, destijds notaris te Amersfoort.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 32112888.

De stichting is aangemerkt als een ANBI-instelling.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Het bestuur van de stichting bestaat uitsluitend uit onbezoldigde vrijwilligers.

2.
Doel.

De
stichting heeft ten doel:

het bevorderen van het behoud van kunst en cultuur in Nederland en Frankrijk, het
bewaken van de continuïteit van kunstcollecties.

3.
Middelen.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

- schenkingen, erfstellingen en legaten;

- subsidies en donaties;

- alle andere verkrijgingen en baten.

4.
Beleidsvoornemens.

Het beleid van de stichting is er op gericht de ontvangen donaties zodanig aan te
wenden dat nadat schenkingen aan de stichting zijn verricht, dat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van kunst en cultuur in Nederland en in Frankrijk.

BELONINGSBELEID

De bestuursleden ontvangen geen enkele beloning voor hun werkzaamheden.

DOELSTELLING

het bevorderen van het behoud van kunst en cultuur in Nederland en Frankrijk, het
bewaken van de continuïteit van kunstcollecties.

2014

VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN OVER HET JAAR 2014

In het verslagjaar is twee maal vergaderd waarbij de opzet van de stichting aan de orde is gekomen.

In het verslagjaar beschikt de stichting nog niet over een collectie, zodat de
activiteiten beperkt zijn.

De bestuursleden verkrijgen geen beloning voor hun werkzaamheden in het
verslagjaar en ook geen onkostenvergoeding.

FINANCIELE VERANTWOORDING

Stichting Collectie Kamerbeek

Balans 2014

Bedragen in €
Actief
31-12-201331-12-2014
Vorderingen
Nog te ontvangen rente€-€-
Liquide middelen
ING Rekening€545,65€501,35
Totaal actief€545,65€501,35
Passief
Verplichtingen
Nog te betalen bankkosten€10,50€12,80
Vermogen
Saldo 1 januari€577,15€535,15
Voordelig saldo boekjaar€-42,00€-46,60
€535,15€488,55
Totaal passief€545,65€501,35
Resultaten rekening 2014bedragen in €

Baten

Rente -

Totaal baten-

Lasten

Kamer van Koophandel-

Bankkosten 46,60

Totaal lasten 46,60

Saldo 46,60

Bedragen in €
2014
Baten
Rente€-
Totaal baten€-
Lasten
Kamer van Koophandel €-
Bankkosten€46,60
Totaal lasten€46,60
Saldo€-46,60

Aldus vastgesteld, 20 maart 2015

Het Bestuur:


VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN

In het verslagjaar is vier maal vergaderd om te komen tot een goede juridische en
fiscale opzet, ten einde de stichting, mocht zij schenkingen en/of legaten ontvangen, gerangschikt te laten zijn als ANBI.