ANBI - Stichting Het Cees Kamerbeek Fonds

Gepubliceerd op 30 juni 2015

Algemeen

Stichting Het Cees Kamerbeek Fonds

RSIN

800929810

CONTACTGEGEVENS

Stichting Het Cees Kamerbeek Fonds

Van Weerden Poelmanweg 52

3768 MN Soestduinen

T 035 6035251

BESTUURSSAMENSTELLING

de heer drs. C. Kamerbeek, voorzitter

de heer mr. G.H. Beens, secretaris

de heer drs. J. van Hall, penningmeester

BELEIDSPLAN

Inhoud:

  1. De stichting.
  2. Doel.
  3. Middelen.
  4. Beleidsvoornemens.

1.
De Stichting.

De stichting: Stichting Het Cees Kamerbeek Fonds te Soestduinen is opgericht bij
akte op 30 juni 1992 verleden voor mr. A. Veldhuizen, notaris te Amersfoort.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41189968.

De stichting is aangemerkt als een ANBI-instelling.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Het bestuur van de stichting bestaat uitsluitend uit onbezoldigde vrijwilligers.

2.
Doel.

De stichting heeft ten doel:

a. het bevorderen van kunst, cultuur, taal en letterkunde;

b. het bevorderen van natuurontwikkeling, ecologie en duurzame land- en tuinbouw;

c. het bevorderen van de gezondheidszorg;

één en ander in Nederland en in het buitenland, in het bijzonder Frankrijk.

3.
Middelen.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

-het door de oprichters tot verwezenlijking
van het doel van de stichting bestemde bedrag van TIENDUIZEND GULDEN (F. 10.000,00) in contanten;

- schenkingen, erfstellingen en legaten;

- alle andere verkrijgingen en baten.

4.
Beleidsvoornemens.

Het beleid van de stichting is er op gericht de ontvangen donaties zodanig aan te
wenden dat de middelen van de stichting worden ingezet voor projecten die
worden aangedragen door het bestuur en/of derden ten einde kunst, cultuur, taal
en letterkunde voor een zo breed mogelijke groep mogelijk te maken, ook
projecten op het gebied van natuurontwikkeling, ecologie, duurzame land- en
tuinbouw en gezondheidszorg worden gezocht en ondersteund.

BELONINGSBELEID

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

DOELSTELLING

a. het bevorderen van kunst, cultuur, taal en letterkunde;

b. het bevorderen van natuurontwikkeling, ecologie en duurzame land- en tuinbouw;

c. het bevorderen van de gezondheidszorg;

één en ander in Nederland en in het buitenland, in het bijzonder Frankrijk.

2014

VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN OVER HET JAAR 2014

In het verslagjaar is eenmaal vergaderd. De stichting is actief betrokken bij de mogelijke herbestemming van de Elleboogkerk als uitbreiding van Museum Flehite. Alsdan zal de stichting actief fondsen gaan werven ten behoeve van de daaraan verbonden investeringslasten.

De stichting is in gesprek met derden op de Ferme de Saint Sauveur in te brengen in een andere organisatie en daarmee de continuïteit te waarborgen. In dat geval ontvangt de stichting haar investering van € 246.500,00 terug.

FINANCIELE VERANTWOORDING

FONDS

BALANS201220132014

Activa€ 1,-€ 1,-€ 1,-

Ferme de Saint Sauveur€ 20.750,-€ 12.076,-€ 1.852,-

ING Bank€ 20.226,-€ 20.255,-€ 25.677,-

Vorderingen€ 40.977,-€ 32,302,-€ 27,529,-

Passiva€ 88.173,-€ 40.977,-€ 32.302,-

Kapitaal€ 47.196,-€ 8.675,-€ 4.773,-

Saldo exploitatie€ 40.977,-€ 32.303,-€ 27.529,-

RESULTATENREKENING

Museum Flehite€ 22.238,-€ 4.775,-€ 1.000,-

Stichting Open Oog€ 24.062,-€ -€ -

Theater Sonja€ -€ 500,-€ -

Ferme de Saint Sauveur€ 875,-€ 1.441,-€ 4.253,- Klokkenluidersgilde€ -€ 2.000,-€ -

Cercle Brea€ 500,-€ -€ -

Kosten€ -12,00€ -€ -

€ 47.687,00€ 8.716,00€ 5.253,00

Rente€ 491,-€ 41,-€ 480,00

Saldo€ 47.196,-€ 8.675,-€ 4.773,-