ANBI - Stichting Historie Amersfoort

Gepubliceerd op 30 juni 2015

2014

VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN OVER HET JAAR 2014

In het verslagjaar is 1 maal vergaderd om te komen tot een goede juridische en
fiscale opzet. Voorts is gewerkt aan vorming van de bestuursleden.

In het verslagjaar beschikt de stichting niet over omvangrijke middelen, zodat de
activiteiten beperkt zijn. Gesproken is over de ondersteuning van het verlichtingsproject van de Onze Lieve Vrouwe Toren in Amersfoort. De bijdrage wordt eerst in 2015 voldaan.

De bestuursleden verkrijgen geen beloning voor hun werkzaamheden in het
verslagjaar.

FINANCIELE VERANTWOORDING

Balans per 31 december 2014

ABN /AMRO 52.24.72.354 € 5679,41€ 5.679,41Kapitaal 01-01-2014€ 5.844,04
Resultaat 2014    -/-€ 164.63
€ 5.679,41€ 5.679,41


Verlies- en verliesrekening over 2014


Bankkosten ABN/AMRO€ 96,63
Vergaderkosten Bestuur€ 68,00
Saldo Verlies 2014€ 164,63
€ 164,63€ 164,63

Goedgekeurd: 07 februari  2015

Voorzitter

Mr. G.H. Beens

Penningmeester

O.H.M. Coenen


Stichting Historie Amersfoort

RSIN

815403987

CONTACTGEGEVENS

Stichting Historie Amersfoort

p/a VBC notarissen

Arnhemseweg 14

3817 CH Amersfoort

T 033 4601654

BESTUURSSAMENSTELLING

de heer mr. G.H. Beens, voorzitter

de heer drs. C. Kamerbeek, vice-voorzitter

de heer jhr. drs. E.M. van Beijma, secretaris

de heer O.H.M. Coenen, penningmeester

de heer drs. J.H.M. Struijk, lid

BELEIDSPLAN

Inhoud:

  1. De stichting.
  2. Doel.
  3. Middelen.
  4. Beleidsvoornemens.

1.
De Stichting.

De stichting: Stichting Historie Amersfoort te Amersfoort is opgericht bij akte op
1 januari 2006 verleden voor mr. J.K. Schurings, destijds notaris te Amersfoort.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 32112956.

De stichting is aangemerkt als een ANBI-instelling.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Het bestuur van de stichting bestaat uitsluitend uit onbezoldigde vrijwilligers.

2.
Doel.

De stichting heeft ten doel:

a. het vastleggen en uitdragen van de geschiedenis van de stadsontwikkeling in brede zin van de stad Amersfoort;

b. het ondersteunen van de geschiedschrijving over- en de feitelijke uitvoering van de instandhouding van historische gebouwen in Amersfoort.

3.
Middelen.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

- schenkingen, erfstellingen en legaten;

- subsidies en donaties;

- alle andere verkrijgingen en baten.

4.
Beleidsvoornemens.

Het beleid van de stichting is er op gericht de ontvangen donaties zodanig aan te
wenden dat eerst nadat de funding ter beschikking is gekomen, een nieuw project
wordt aangevangen.

Projecten worden aangedragen door het bestuur.

Ook derden kunnen projecten voorstellen.

Op de bestuursvergadering van 27 december 2013 spreekt het bestuur over de
toekomstplannen.

BELONINGSBELEID

De bestuurders ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden.

DOELSTELLING

1.het (doen) uitgeven van een geschiedschrijving van de ontwikkelingen op sociaaleconomisch gebied in de stad Amersfoort;

2.het stimuleren en ondersteunen van museale projecten verband houdende met de doelstelling van de stichting.

VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN

In het verslagjaar komt het bestuur eenmaal bijeen, op 27 december 2013.

In die vergadering worden de jaarrekening en het verslag goedgekeurd en worden
nieuwe projecten besproken. Tevens vindt overleg plaats over de wijze van funding.ANBI AMERSFOORT