ANBI - Stichting Open Oog

Gepubliceerd op 30 juni 2015

algemene gegevens

NAAM

Stichting Open Oog

RSIN

803924744

CONTACTGEGEVENS

Stichting Open Oog

p/a VBC notarissen

Arnhemseweg 14

3817 CH Amersfoort

T 033 4601654

BESTUURSSAMENSTELLING

de heer prof. drs. A.L.L.M. Asselbergs, voorzitter

de heer mr. H. van den Broek, vice-voorzitter

de heer mr. G.H. Beens, secretaris

de heer P.S. Kuipers, penningmeester

de heer drs. A.M.E. de Backer

de heer J.J. Dekker

de heer drs. F.W.A. van der Horst

de heer K. van de Graaf

BELEIDSPLAN

Inhoud:

 1. De stichting.
 2. Doel.
 3. Middelen.
 4. Beleidsvoornemens.

  1. De Stichting.

  De stichting Stichting Open Oog te Amersfoort is opgericht bij akte op 29 juni 1994 verleden voor mr. J.R.D. Deinum, destijds notaris te Amersfoort.

  De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41190245.

  De stichting is aangemerkt als een ANBI-instelling.

  De stichting heeft geen winstoogmerk.

  Het bestuur van de stichting bestaat uitsluitend uit onbezoldigde vrijwilligers.

  2. Doel.

  De stichting heeft ten doel:

  1.de bevordering van cultuur als publieke zaak in Nederland en in Amersfoort in het bijzonder;

  2.het initiëren, organiseren en anderszins steunen van culturele producties;

  3.het werven van fondsen ter realisering van het vorenstaande.

  3. Middelen.

  Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

  -bijdragen van deelnemers aan lezingen en excursies;

  -subsidies en donaties;

  -schenkingen, erfstellingen en legaten;

  -vergoedingen voor verleende diensten;

  -opbrengsten uit belegd vermogen;

  -alle andere wettige inkomsten.

  4. Beleidsvoornemens.

  Het beleid van de stichting is er op gericht de ontvangen donaties zodanig aan te wenden dat sprake is van een verbetering van de stedelijke omgeving door middel van het plaatsen van kenbare werken op voor het publiek toegankelijke plekken in de openbare ruimte.

  De werken worden door het bestuur voorgesteld, maar ook derden kunnen uiteraard voorstellen doen. De bestuursleden zullen na goedkeuring van een werk door het bestuur voor funding zorgdragen. Daarbij wordt aangegeven dat een definitieve opdracht niet wordt gegund alvorens de funding rond is.

  BELONINGSBELEID

  De bestuurders ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden.

  DOELSTELLING

  1.de bevordering van cultuur als publieke zaak in Nederland en in Amersfoort in het bijzonder;

  2.het initiëren, organiseren en anderszins steunen van culturele producties;

  3.het werven van fondsen ter realisering van het vorenstaande.


2014

Jaarverslag stichting Open Oog te Amersfoort 2014.

Het bestuur:

van de stichting Open Oog is gedurende het gehele verslagjaar als volgt samengesteld:

Prof. Drs. A.L.L.M.Asselbergs, voorzitter

Mr. H. Van den Broek, vice-voorzitter

Mr. G.H. Beens, secretaris

Drs. P. Kuipers, penningmeester

Drs. E.M.A. de Backer, lid

Dhr. J.J. Dekker, lid

Drs. F.W.A. van der Horst, lid

Dhr. K. van de Graaf, lid (per 1 januari 2015)

Het bestuur van de stichting Open Oog kwam in 2014 vijf maal bijeen (en een aantal informele bijeenkomsten).

In het verslagjaar is de Pelgrimsdeur van Amersfoort gerealiseerd conform de begroting. De laatste € 50.000,00 is rechtstreeks ten behoeve van de Pelgrimsdeur van Amersfoort ontvangen van diverse sponsoren. Hiermee zijn de kosten van de kunstenaar Eric Claus, de gieter, de plaatsing en de expositie voldaan.

Dankzij de expositie van Claus in "De Zonnehof", de verkoop van boeken en de vrijgevendheid van diverse sponsoren kon op tijd aan alle verplichtingen uit hoofde van het project "De Pelgrimsdeur" worden voldaan.

Een opdracht aan de beeldhouwer Gert Prins werd ingetrokken, omdat een verschil bestond met betrekking tot het resultaat dat bereikt zou moeten worden. De reeds betaalde eerste termijn groot € 7.000,00 moest worden afgeboekt.

Inmiddels hebben de diverse sponsorinspanningen "na de deur" alsmede de verkoop van boeken ervoor gezorgd dat we het jaar kunnen afsluiten met een positief vermogen en banksaldo van € 13.899,79. In het kader van de ontwikkeling van een nieuwe website staat nog een verplichting uit van € 1.570,00. aan de ontvangstenkant wordt nog een betaling van € 570,00 verwacht. Rekening houdend met deze twee posten bedraagt ons huidig werkelijk vermogen thans derhalve zo'n € 13.000,00.

Financiële punten:

De stichting, die reeds in 2012 is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), verkreeg van de belastingdienst de specificatie 'cultureel' op 29 mei 2013, ingaande per 01-01-2012. De Belasingdienst deelt op 29 juli mee dat de fiscale regeling rond ANBI, de zgn. Geefwet, per 01-01-2014 aan een nieuwe regeling gebonden zal worden. De secretaris heeft dit traject begeleid.

Het financieel verslag 2014 is separaat door de Penningmeester opgesteld en is goedgekeurd door het bestuur op 7 januari 2015.

Sponsoring:

Sponsoring is door de bestuursleden geïnitieerd. Voor het jaar 2015 wordt geworven voor nieuwe projecten, zoals het drieluik over Johan van Oldenbarnevelt en de overhuizing van de Fontein op de Hof te Amersfoort.

Communicatie:

Het boek dat door de stichting werd uitgegeven, is een doorslaand succes. Het is bij de secretaris te verwerven.

De communicatie met betrekking tot de onthulling van de Pelgrimsdeur van Amersfoort haalden de lokale en de nationale media.

De film van Jord den Hollander is van grote klasse. Ook deze is opvraagbaar via de secretaris.

De samenwerking en communicatie met de overheden, subsidienten en sponsoren verloopt voorspoedig.

Adviezen:

Gerard Overeem adviseert de stichting bij het nieuwe plan voor het Drieluik over Johan van Oldenbarnevelt en de overhuizing van de Fontein op de Hof in Amersfoort.

Publicatie:

Dit Jaarverslag 2014 is goedgekeurd in de vergadering te Amersfoort van 7 januari 2015.

A.L.L.M. Asselbergs, voorzitter

G.H. Beens, secretaris.

Resultatenrekening

Stichting Open Oog
Resultaten Rekening
Bedragen in €
20132014
Baten
Schenkingen/Donaties€ 245.345€ 59.418
Rente baten
Belastingdienst
Verkoop boeken€ 7.412
Totaal baten€ 245.345€ 66.830
Lasten
Kamer van Koophandel
Rente lasten€ 192
Bankkosten€ 156,43162,62
Schenkingen/Donaties€ 214.162€ 214.162
Bestuurskosten€ 231
Kosten Zonnehof/Kunstenaars€ 1.100
Totaal lasten€ 84.038
€ 85.723
Nadeling saldo besteedt tbv de
doelstelling€ 18.894
Saldo€ 31.026,57€ 66.829,50
Aldus vastgesteld,
Het Bestuur

Balans

Stichting Open Oog
Bedragen in €
Activa
31-12-201331-12-2014
Vorderingen
Liquide middelen
ABN AMRO Bestuurrekening€ 32.817,46€ 13.899,79
Overlopende activa€ 12,54
Totaal Activa€ 32.817,46€ 13.912,33
Passiva
Vermogen
Saldo 1 januari€ 1.790,89€ 32.817,46
Resultaat boekjaar€ 31.026,57€ -18.893,73
€ 32.817,46€ 13.923,73
Nog te betalen kosten€ 11,40
Totaal Passiva€ 32.817,46€ 13.912,33
Aldus vastgesteld,
Het Bestuur