img-responsive

Dienstverlening aan trustkantoren

Gepubliceerd op 23 januari 2015

Trustsector

Nederland is vanwege haar gunstige financiële vestigingsklimaat een aantrekkelijke plaats voor buitenlandse ondernemingen. Een belangrijk deel van de multinationals heeft een in ons land gevestigde (doel)vennootschap.

Trustkantoren hebben (doel)vennootschappen in beheer waarvoor ze alle wettelijk verplichte handelingen verrichten zoals de jaarrekeningen opstellen, domiciliëring en het voeren van de financiële administratie voor haar klanten. Trustkantoren zijn hiermee verantwoordelijk voor het juist beheren van financiële en juridische structuren en het voeren van de administratie van (buitenlandse) geregistreerde ondernemingen in Nederland. Ook dragen trustkantoren bij aan het bestrijden van (internationale) criminaliteit. De sector staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB).

Dienstverlening Auren

Auren ondersteunt trustkantoren op basis van onderlinge duidelijke afspraken en wederzijds vertrouwen. Auren beschikt over de AFM vergunning voor het uitvoeren van wettelijke controles en is lid van het prestigieuze ‘Forum of Firms’ van de International Federation of Accountants (IFAC).

Auren richt zich bij haar dienstverlening ten behoeve van de trustsector op de trustkantoren zelf en op de door hen beheerde (doel)vennootschappen.

Auren is op de volgende terreinen partner van trustkantoren:

RIB audits

Trustkantoren zijn gebouwd op vertrouwen en kwaliteit. Ten behoeve van trustkantoren richt Auren zich op het uitvoeren van RIB Compliance audits in relatie tot de kwaliteit van de processen en de interne organisatie zoals opgenomen in het procedurehandboek. Auren voert RIB Compliance audits uit om trustkantoren de zekerheid te geven dat voldaan wordt aan snel wijzigende wet- en regelgeving. Dit door hen met gerichte expertise te ondersteunen op terreinen waar de kennis bij een trustkantoor niet volledig aanwezig is, of het trustkantoor daarvoor geen vergunning heeft. Auren voldoet in dat kader aan Artikel 7, lid 3 van de RIB.

Daarnaast ondersteunt Auren trustkantoren in het zo optimaal mogelijk bedienen van hun cliënten. Ten behoeve van cliënten van trustkantoren is Auren op de volgende terreinen partner van trustkantoren:

Controle statutaire en geconsolideerde jaarrekeningen

De externe accountant van Auren is uw partner voor het uitvoeren van de controle van de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de (doel)vennootschappen. Het gaat daarbij zowel om wettelijke controles, vrijwillige controles, statutaire controles en geconsolideerde (groeps)controles. Wij beschikken tevens over  kennis en kunde voor het uitvoeren en/of aansturen van de controle van een geconsolideerde jaarrekening en controles bij buitenlandse vestigingen. Onze audit professionals zijn meertalig en communiceren desgewenst in de Engelse, Duitse of Franse taal. Bij de controle van ondernemingen in het buitenland maken wij gebruik van onze audit professionals in het buitenland of via onze netwerkpartners.

Opstellen jaarrekeningen en tussentijdse cijfers

Ons team van zeer betrokken professionals stelt graag, in samenwerking met uw medewerkers, voor de (doel)vennootschappen van uw trustkantoor de statutaire en geconsolideerde jaarrekening samen. Daarnaast kunnen wij, bijvoorbeeld via een maand- of kwartaalrapportage, een jaarverslag of door middel van een dashboard de benodigde periodieke (tussentijdse) rapportages verzorgen. Tevens kunnen wij u ondersteunen en adviseren bij de verslaggevingseisen en verslaggevingsvrijstellingen op het gebied van het opstellen van de jaarrekening, deponeren, consolidatie etc.

Ondersteuning en conversie IFRS

Wij adviseren en bieden ondersteuning bij de conversie en implementatie van internationale verslaggevingsregels waaronder IFRS. Wij helpen u graag bij een overgang naar IFRS door in kaart te brengen wat de verschillen ten opzichte van bestaande (lokale) verslaggevingsregels zijn.

Financiële administratie

Voor een goede bedrijfsvoering dient de financiële administratie, juist en tijdig te zijn verwerkt. Wij kunnen, indien gewenst, de administratie van de (doel)vennootschappen van uw trustkantoor geheel of gedeeltelijk verzorgen. Of u kunt dit zelf doen via een portal en online boekhouden. Met een herken en scan module van documenten (waaronder facturen etc.) maakt dit het online boekhouden nog makkelijker. Naast periodieke financiële rapportages kan ook, in overleg, meer uitgebreide informatie worden verzorgd met behulp van een dashboard. Het trustkantoor en de belanghebbenden van de (doel)vennootschappen hebben dan de mogelijkheid om direct mee te kijken.

Fiscaal

Indien gewenst kunnen wij voor u de fiscale positie van de (doel)vennootschappen afstemmen met de Belastingdienst en kunnen wij de tax compliance verzorgen. Bij tax compliance kunt u denken aan de diverse belastingaangiften, maar ook alle verplichtingen die samenhangen met het terugvragen van buitenlandse bronbelasting. Tenslotte kunnen wij de salarisadministratie en alle fiscale formaliteiten die verband houden met de loonadministratie verzorgen. Genoemde aspecten zijn ook van belang met het oog op de noodzakelijke substance van de (doel)vennootschappen in Nederland.

Juridisch

Onze juristen ondersteunen graag bij de bescherming van uw belangen en de belangen van de (doel)vennootschappen en uw trustkantoor. Hierbij kunt u denken aan het opstellen of reviewen (second opinions) van koop- en verkoopovereenkomsten, licentieovereenkomsten, leningsovereenkomsten en overige contracten. Daarnaast kunnen zij, in samenwerking met een notaris, alle formaliteiten verzorgen voor een spoedige oprichting van (doel)vennootschappen, het aangaan van fusies en splitsingen en alle overige zaken  waaronder corporate governance.

Detachering financial en legal interim professionals

De situatie kan zich voor doen dat u tijdelijk behoefte heeft aan capaciteit. U heeft bijvoorbeeld tijdelijk ondersteuning nodig als gevolg van compliance projecten, financiële en juridische implementatie trajecten of tijdelijke vervanging van bestaande functies door bijvoorbeeld ziekte of nog niet ingevulde vacatures. De interim professionals van Auren, zorgen dat u de gewenste ondersteuning krijgt op het niveau van een (junior of senior) financial of legal trust officer of (financial) accountmanager.

Genoemde door ons mogelijk uit te voeren dienstverlening kan overlappen met de werkzaamheden die door u als trustkantoor worden uitgevoerd. Wij zullen met u vooraf duidelijke afspraken maken welke werkzaamheden wel en welke werkzaamheden niet door ons zullen en kunnen worden uitgevoerd.

Mocht u vragen hebben dan wel geïnteresseerd zijn in onze dienstverlening ten behoeve van trustkantoren dan kunt u contact opnemen met Gerco Recter via telefoon 020-420 10 00 of email: gercorecter@auren.nl.