img-responsive

Extra inkomsten voor sportverenigingen

Gepubliceerd op 12 juni 2014

De inkomsten van sportverenigingen bestaan naast sponsoring nog altijd voor het grootste gedeelte uit contributies van de leden. Sinds kort bestaat de mogelijkheid om op een fiscaal vriendelijke manier extra inkomsten te verwerven: door middel van giften.

Goed doel

Giften aan goede doelen zijn in principe aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Voor de aftrekbaarheid was het altijd van belang dat er sprake moest zijn van een gift aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een dergelijke instelling moet een algemeen nut beogen. Aangezien sportverenigingen hoodzakelijk de belangen van hun leden behartigen, wordt dit niet gezien als een algemeen nut. Een sportvereniging is dan ook geen ANBI.

Vanaf 1 januari 2010 kunnen sportverenigingen wel kwalificeren als SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling). Deze status is aantrekkelijk, nu SBBI’s vanaf 2010 zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Wat is een SBBI?

Een SBBI is een instelling die primair de particuliere belangen behartigt een beperkte doelgroep (bijvoorbeeld haar leden), maar die daarbij tevens een maatschappelijke waarde heeft door een sociaal belang na te streven. Hierbij kan worden gedacht aan amateursportverenigingen, scoutinggroepen, muziekverenigingen, amateurtoneelverenigingen en buurtverenigingen.

Een SBBI moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

• De instelling moet aantoonbaar een sociaal belang behartigen

• De instelling mag niet zijn onderworpen aan vennootschapsbelasting of moet daarvan zijn vrijgesteld;

• Beleidsbepalers mogen alleen een onkostenvergoeding ontvangen en een niet-bovenmatig vacatiegeld.

SBBI’s worden niet als zodanig door de Belastingdienst geregistreerd. Indien een instelling voldoet aan eerder genoemde voorwaarden dan is zij van rechtswege een SBBI.

Giftenaftrek

Gewone giften aan SBBI’s zijn niet aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Periodieke giften aan SBBI's zijn daarentegen wel aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Hiervoor is vereist dat de vereniging niet aan de vennootschapsbelasting is onderworpen, volledige rechtsbevoegdheid heeft en er sprake is van ten minste 25 leden. Voor een dergelijke periodieke gift moest u in het verleden naar de notaris. Dat is echter niet meer noodzakelijk. Via een onderhandse akte kunnen donateurs vastleggen dat zij tenminste 5 jaar een gift doen aan de vereniging, welke gift dan aftrekbaar is in de inkomstenbelasting. Op deze wijze kunnen donateurs fiscaal vriendelijk hun vereniging ondersteunen.

Vervanging van contributie door giften

Het zou natuurlijk wel heel aantrekkelijk zijn om de contributie van leden volledig te vervangen door periodieke giften. Door de aftrekbaarheid zouden leden netto meer geld overhouden om deze weer verolgens aan hun vereniging te doneren. Hierbij dient wel te worden bedacht dat bij een gift er geen tegenprestatie mag worden geleverd door de vereniging. Het vervangen van contributie door giften lijkt in de praktijk dan ook niet haalbaar. Wel kunnen periodieke giften voor de penningmeesters een alternatief vormen voor contributieverhogingen.

Conclusie

Sportverenigingen kunnen hun inkomsten verhogen door middel van giften. Indien deze giften juist worden vastgelegd voor een periode van 5 jaar, dan kunnen donateurs deze aftrekken in de inkomstenbelasting. Hiermee hebben penningmeesters een alternatief voor het verhogen van de contributie van leden.

Wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met Frans Tempel (033 422 58 88 of franstempel@auren.nl)