img-responsive

Horizontaal toezicht

Gepubliceerd op 2 mei 2014

In deze onzekere tijden weet u als ondernemer graag waar u aan toe bent. Dat geldt zeker ook voor fiscale zaken. Na het indienen van een belastingaangifte moet u echter op dit moment soms langer op een aanslag wachten dan u zou willen.

Nadat wij uw aangifte samen met u hebben opgesteld, wordt deze door de Belastingdienst beoordeeld. Dit kan leiden tot extra vragen of zelfs tot een boekenonderzoek. Hierdoor kunt u lang in onzekerheid verkeren, voordat u weet dat uw aangifte door de Belastingdienst wordt goedgekeurd.

Dat kan ook anders. Daarom heeft de Belastingdienst een nieuwe werkwijze ontwikkeld voor het midden- en kleinbedrijf, waardoor u eerder duidelijkheid krijgt over uw aangifte. Die werkwijze is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie en wordt horizontaal toezicht genoemd.

Wat is horizontaal toezicht?

Tot nu toe bent u gewend dat de Belastingdienst achteraf controleert, inhoudende dat pas nadat de aangifte is ingediend wordt bekeken of de gegevens daarin kloppen. Op basis van die controle achteraf bepaalt de Belastingdienst de hoogte van de aanslag. Dat brengt administratieve lasten en onzekerheid met zich mee.

Bij horizontaal toezicht werken wij met u en de Belastingdienst samen, in het vertrouwen dat past bij een moderne, maatschappelijk verantwoorde manier van ondernemen. Bij horizontaal toezicht gaat de Belastingdienst er van uit dat wij als Auren werken volgens vooraf overeengekomen normen, en dat uw aangiften kloppen. Dat betekent dat veel controles overbodig worden. Daardoor kan de Belastingdienst uw aangiften snel verwerken. Het betekent bovendien dat u vooraf weet welke aanslagen u kunt verwachten.

Hoe werkt het?

Horizontaal toezicht is gebaseerd op de aanname dat uw aangiften deskundig tot stand komen en correct zijn. Daartoe maken wij afspraken met de Belastingdienst én met u. De werkwijze van de Belastingdienst en die van Auren worden op elkaar afgestemd. Indien wij bij het opstellen van uw aangiften tegen twijfelpunten aanlopen omtrent fiscale kwesties, dan overleggen wij deze in samenspraak met u met de Belastingdienst tijdens het zogeheten vooroverleg. Doordat zaken van tevoren zijn afgestemd hoeven controles achteraf veelal niet plaats te vinden.

De Belastingdienst vertrouwt dan op het werk van u en van Auren en zal dat niet nog eens over doen.

Hoe kunt u meedoen?

Om mee te kunnen doen aan horizontaal toezicht moeten wij als Auren voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Wij hebben in dit verband een convenant gesloten met de Belastingdienst, waarin is afgesproken dat we op een transparante wijze met elkaar omgaan, en dat de aangiften van voldoende kwaliteit zijn.

Nu wij als Auren voldoen aan de kwaliteitseisen en aldus een convenant met de Belastingdienst hebben gesloten, kunnen wij samen met u bekijken of horizontaal toezicht voor u ook tot de mogelijkheden behoort. U moet dan wel bereid zijn te bevestigen dat u uw financiële administratie en andere benodigde gegevens tijdig, juist en volledig bij ons aanlevert en dat u een relatie met de Belastingdienst wilt onderhouden die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen, transparantie en begrip.

Dit doet u door het ondertekenen van een deelnameformulier, dat wij u op uw verzoek zullen toesturen.

De voordelen

Heeft u het deelnameformulier ondertekend? Dan profiteert u van de volgende voordelen die horizontaal toezicht met zich meebrengt:

U krijgt snel duidelijkheid en hoeft niet lang te wachten op uw aanslag.

U krijgt minder controles, omdat convenantsaangiften alleen nog beperkt steekproefsgewijs worden gecontroleerd.

Uw vragen en opmerkingen worden snel beantwoord. Als Auren hebben wij namelijk een vast aanspreekpunt bij de Belastingdienst. En mochten wij bij het opstellen van uw aangifte voor twijfelpunten komen te staan, dan bespreken wij dat met de Belastingdienst voordat wij uw aangifte namens u indienen. Dat vergroot uw zekerheid, en zorgt dat de Belastingdienst uw aangiften sneller kan afhandelen.

Wanneer kunt u meedoen?

U kunt meedoen aan horizontaal toezicht als aan een paar voorwaarden is voldaan. We zetten ze nog even op een rij:

Om te beginnen hebben wij als Auren een convenant horizontaal toezicht afgesloten met de Belastingdienst. Aan deze voorwaarde wordt dus voldaan.

Verder moet u een ondernemer zijn in het midden- en kleinbedrijf. Hieronder vallen eenmanszaken en vennootschappen onder firma’s, maar ook B.V.’s kunnen hieraan voldoen. Ook een directeur-grootaandeelhouder en zijn/haar partner kunnen zich aanmelden voor het horizontaal toezicht.

Verder moet u aangeven dat u op een transparante manier met ons en de Belastingdienst wilt werken. U bevestigt dit met het ondertekenen van een deelnemersverklaring, waarmee u instemt met deelname aan het horizontaal toezicht.

Vragen

Wij kunnen ons voorstellen dat het horizontaal toezicht de nodige vragen oproept. Bij dergelijke vragen kunt u contact opnemen met uw vaste aanspreekpunt bij Auren of met Frans Tempel van onze fiscale afdeling.