img-responsive

Ziektewet en WGA: Eigenrisicodrager of niet?

Gepubliceerd op 11 juli 2016

Zolang een werknemer ziek en bij u in dienst is, wordt het loon doorbetaald. Deze situatie duurt maximaal twee jaar. Indien het dienstverband tijdens deze twee jaar eindigt, dan gaat de betreffende zieke werknemer, ziek uit dienst en komt hij/zij in de Ziektewet. Indien uw werknemer twee jaar na de ziekmelding nog steeds ziek is, dan wordt vastgesteld in welke mate hij nog kan werken. Dat gebeurt door middel van een WIA-keuring (WIA= Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen). De WIA bestaat uit twee soorten uitkeringen: de WGA en IVA. De WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidgeschikten) is bedoeld voor gevallen waarbij een redelijke kans is op herstel. De IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) is een uitkering, indien geen kans meer is op herstel.

Voor de Ziektewet en WGA kunt u kiezen in hoeverre u als werkgever, de regie wilt voeren en op welke manier de financiering tot stand komt.

Indien u kiest voor publieke financiering, dan ligt de regie en de plicht om de uitkering te betalen bij het UWV. U krijgt via de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas de rekening gepresenteerd. De mate van individuele premiedifferentiatie wordt gebaseerd op werkgevergrootte en hangt af de branche. U bent maximaal 10 jaar lang financieel verantwoordelijk voor de uitkeringslast van deze werknemer.

Indien u kiest voor eigen risicodragerschap (ERD), dan financiert u zelf de uitkering en voert u zelf regie. U wordt daarmee verantwoordelijk voor de re-integratie van zieke (ex-)werknemers in het arbeidsproces. Al uw inspanningen als werkgever op het gebied van verzuimbeleid en re-integratie hebben dan gevolgen voor de premie. Ook in dit geval bent u 10 jaar lang verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemers die in de WGA terecht zijn gekomen.

U kunt voor de Ziektewet en WGA ieder afzonderlijk, eigen risicodrager zijn. Iedere werkgever dient vóór 1 oktober 2016 zijn keuze kenbaar te maken bij de belastingdienst. Indien geen keuze wordt gemaakt, vervalt automatisch de garantstelling (bij eigen risicodragerschap) en valt de werkgever automatisch terug in het regime van het UWV.

Een gefundeerde keuze wordt vooraf gegaan aan een goede financiële en beleidsmatige analyse. De berekeningen zijn echter tijdrovend en complex. In samenwerking met Stoutenburgh Adviesgroep bieden wij u de berekening inclusief een adviesgesprek aan voor een eenmalig bedrag van € 395,- exclusief BTW. Indien u hiervan gebruik wilt maken kunt u zich hier aanmelden. Vul het formulier in en mail het naar info@stoutenburgh.nl.