Sectoren waarin Auren actief is.

Uw sector doet er toe. Of het nu gaat om wet- en regelgeving, sectorbrede regelingen of om specifieke financiële verslaggeving. Voor u is van belang dat wordt voldaan aan sectorspecifieke voorwaarden.

Nieuwe kansen ontdekken en benutten

Aanvullend geeft benchmarking inzicht in uw marktpositie en stelt u in staat om, in samenhang met sectoranalyses en marktverkenningen, nieuwe marktkansen te ontdekken en te benutten. Onze professionals beschikken over kennis van en ervaring met tal van organisaties, ontwikkelingen en de regelgeving binnen uw sector. Dit draagt niet alleen bij aan ons begrip van uw organisatie, maar draagt ook bij aan onze werkzaamheden. Maar meer nog dan dat geloven wij in sectoroverstijgend denken. Waarbij onze professionals inzichten opgedaan in andere sectoren met u delen.

Wij zijn onder andere gespecialiseerd in de volgende sectoren:

01

ANBI instellingen

Heeft u een ANBI instelling? De Belastingdienst heeft bepaald dat Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) een publicatieplicht hebben voor het behouden en aanvragen van de ANBI-status. Ook voor deze verslaggeving zijn specifieke eisen. Auren is op de hoogte van recente ontwikkelingen en denkt graag met u mee.

02

Architecten

Architecten zijn erg afhankelijk van ontwikkelingen in de (woning)bouw. Kansen in duurzame bouw, internationalisering in cultureel erfgoed en stedelijke ontwikkeling bieden kansen voor de sector. Hierbij kunnen ook de Europese aanbestedingen een belangrijke rol spelen. Met onze kennis van de sector denken we graag met u mee.

03

Auren Internationaal

El Comercio entre paises de habla Hispana y Europa ha crecido en enorme magnitud en los ultimos años, queremos partcipar en ese proceso de crecimiento colaborando con nuestra amplia area de servicios a nivel internacional con un objetivo primordial: la consolidación del crecimiento en su exito empresarial, AUREN es el camino al éxito en sus negocios. Leer mas.

04

Auren Internationaal

De handel tussen Spaanstalige landen en Europa is in de afgelopen jaren enorm gegroeid en zal de komende jaren blijven groeien. Met ons uitgebreide dienstenportfolio op internationaal niveau willen wij graag met u samenwerken met één primair doel: op weg naar een succesvolle bedrijfsvoering! Lees hier meer informatie in het Spaans.

05

Bakkerij

De bakkerijsector is een relatief ongevoelige sector voor de economische ontwikkelingen. De groei is stabiel en de toegevoegde waarde ligt in de prijscomponent van grondstoffen en mensen. Tijdig inzicht in uw cijfers kan u een kostenbesparing opleveren. Auren maakt graag uw informatie inzichtelijk.

06

Bouw

Het kernwoord van deze tijd in de bouw is ’Duurzaam’. Maatschappelijk verantwoord bouwen is een hot item in de bouwsector naast problemen als onder andere de overdrachtsbelasting, financieringsvraagstukken, BTW, specifieke bouw CAO en of regelgeving omtrent waarderingen. Auren bouwt graag met u mee in duurzame groei.

07

Dienstverlenende bedrijven

Toenemende concurrentie en hoge prijsdruk zijn centrale aandachtspunten in de dienstverlenende sector. Samen met u stelt Auren uw kritische prestatie-indicatoren (KPI) op die u periodiek kunt analyseren. Innovatie, sparren en kijken waar kansen en bedreigingen liggen. Met onze kennis maken wij uw doelen bereikbaar.

08

Holding en finance

Nederland is een aantrekkelijk vestigingsland voor (internationale) ondernemingen. Vanwege strikte wet- en regelgeving is het lastig om aan alle verplichtingen te voldoen. Auren is bekend met al deze wet- en regelgeving en wij helpen u, bij het opzetten van een onderneming. Tevens kunnen wij ondersteunen bij het opstellen van de statutaire en geconsolideerde jaarrekening en kunnen wij de (verplichte) internationale groepscontrole voor uw onderneming verzorgen.

09

ICT

Auren helpt ondernemingen in de ICT sector meerwaarde te creëren. Dit kan op verschillende gebieden zoals fiscale mogelijkheden, risicomanagement, financieringsvraagstukken en intellectueel eigendom om uiteindelijk winstgevendheid en groei te bewerkstelligen.

10

Kerkelijke instellingen

Een kerkelijke instelling betekent specifieke aandacht voor verslaggeving, belangen van kerkraden en normen van de kerkelijke colleges. Auren is op de hoogte van recente ontwikkelingen en denkt graag met u mee. 

11

Musea

Als museum kan het zijn dat u onderhevig bent aan verschillende belastingtarieven. Ook specifieke aandacht in de sector Musea is gericht op de waardering van collecties. Auren heeft aandacht voor de specifieke (wet- en regelgeving) ontwikkelingen in deze sector.

12

Notariaat

Verandering in wet- en regelgeving maar ook innovatie en concurrentie van ‘game changers’ hebben ervoor gezorgd dat de dienstverlening van notarissen onder druk is komen te staan. Dit zorgt ook voor uitdagingen in de sector. De trend in het notariaat is digitalisering van dienstverlening en werk- en bedrijfsprocessen voor meer efficiëntie en verlaging van de kosten. Auren innoveert graag met u mee.

13

Trustkantoren

Trustkantoren zijn gebouwd op vertrouwen en kwaliteit. Auren voert RIB audits uit om trustkantoren de zekerheid te geven dat voldaan wordt aan snel wijzigende regelgeving. Auren ondersteunt daarnaast trustkantoren in het zo optimaal mogelijk bedienen van hun cliënten. Dit door hen met gerichte expertise te ondersteunen op terreinen waar de kennis bij een trustkantoor onvoldoende aanwezig is, of het trustkantoor daarvoor geen vergunning heeft.

14

Verenigingen en stichtingen

Verenigingen en stichtingen worden in bepaalde gevallen als ondernemer beschouwd. U betaalt dan omzetbelasting en/of vennootschapsbelasting. Heeft u een vereniging of stichting waarvoor geen specifieke verslaggevingregels van toepassing zijn of juist wel? En is uw vereniging wel ondernemer voor de omzet- en of vennootschapsbelasting? Auren helpt u bij het toepassen van de juiste verslaggevingregels.

15

Zorg

De zorgsector kenmerkt zich door complexe wet- en regelgeving. De complexiteit heeft enerzijds betrekking op de zorginhoudelijke aspecten en anderzijds op de fiscale, juridische en verslaggevingsaspecten. De hervorming van het zorgstelsel is een natuurlijk moment om met een frisse blik te kijken naar deze aspecten binnen uw organisatie. Als Auren willen we graag dichtbij u staan en met u meelopen in uw zoektocht naar kansen en mogelijkheden binnen deze complexe wet- en regelgeving. Download hier onze brochure.